L’argument de la pel.lícula / Le thème du film

, par  Teresa Dalmau , popularité : 18%

La Revolta dels Angelets

o Guerra de la sal

Lloc i època :

La pel.lícula es situa en algun lloc del Rosselló, al segle XVII després del Tractat dels Pirineus.
(llegiu els articles sobre el context històric)

Le film se situe quelque part en Roussillon, au XVII siècle après le Traité des Pyrénées.
(voir les articles sur le contexte historique).

El Tractat va ser firmat el 7 de novembre de 1659 a l’illa dels Faisans, al baix Bidasoa (País Basc)

Le Traité a été signé le 7 novembre 1659 à l’îlle des Faisans au milieu de la rivière Bidasoa (Pays Basque).

Amb el Tractat, l’antic comptat de Rosselló, la vegueria del Conflent i una part del comptat de la Cerdanya varen passar a ser territoris de la monarquia francesa i es va crear una nova frontera militar entre Espanya i França separant així uns territoris catalans.

Avec le Traité, l’ancien comté du Roussillon, le Conflent et une partie du comté de la Cerdagne ont été annexés aux territoires de la monarchie française et on a crée une nouvelle frontière militaire entre l’Espagne et la France séparant ainsi des territoires catalans.

Ambdós bàndols van negociar la partició sense consultar les Corts Catalanes, ni els organismes catalans de govern ni tan sols notificar-los-ho. Així es manifestava el creixent absolutisme de les dues monarquies que deixaven clar el menyspreu total pel caràcter d’unitat nacional, cultural i lingüística de les terres desmembrades.

Les deux parties négocièrent le partage sans consulter ni en informer les institutions gouvernementales catalanes. L’absolutisme croissant des deux monarchies manifestait ainsi un mépris total de l’unité nationale, culturelle et linguistique des terres démembrées.

Els assentaments i controls militars i les marques visuals de frontera busquen marcar les poblacions locals ; les fortificacions aixecades pel Mariscal Vauban, representen la irrupció en la vida quotidiana dels pobles de guarnicions militars amb una funció de vigilància i repressió.

Les établissements et les contrôles militaires ainsi que les balisages visuels de la frontière cherchent à marquer les populations locales ; les fortifications levées par le Maréchal Vauban, représentent l’irruption dans la vie quotidienne des villages de garnisons militaires qui ont une fonction de vigilance et de répression.

La nova monarquia decreta un nou impost, la gabella de la sal, suprimida pel rei Pere el Gran al segle XIII. La venda i repartició de la sal, ingredient indispensable en la vida dels homes per conservar els aliments, salar el peix o per al bestiar, era un comerç d’importància enorme. Els traginers proveïen la població en sal del Principat, sobretot de Cardona. Les noves lleis convertien aquesta activitat en contraban criminalitzat i perseguit.

La nouvelle monarchie décrète un impôt nouveau sur le sel, la gabelle, qui avait été supprimé par le roi catalan Pere el Gran au XIII siècle. La vente et la distribution du sel, indispensable à la vie des hommes pour conserver les aliments, saler le poisson ou pour le bétail, était un commerce d’une importance énorme. Les muletiers approvisionnaient la population en sel de Catalogne, notamment de Cardona. Avec ces nouvelles lois cette activité légale devenait de la contrebande illégale poursuivie et réprimée.

La nova mesura va ésser l’espurna que va encendre la revolta dels Angelets, nom amb que son coneguts els grups d’homes convertits en guerrillers que van lluitar contra els agents de la gabella (els gabellots) i els representants de les autoritats frannceses.

La nouvelle mesure fut l’étincelle qui alluma le révolte des "Angelets", les petits anges, nom sous lequel étaient connus les groupes d’hommes devenus des combattants qui luttaient contre les agents de la gabelle (les gabelous) et les représentants de l’autorité française.

Prats de Molló, segona vila dels comtats, va alçar-se amb Josep de la Trinxeria al capdavant ; una sèrie d’aixecaments de grups de guerrillers dels vilatges del Vallespir i del Conflent atacaven els gabellots i els funcionaris francesos : eren els coneguts "angelets de la terra". Aquestes partides comptaven amb la complicitat de la població del nord i del sud de la nova frontera.

Prats de Molló, deuxième ville des comtés s’est soulevée derrière son chef Josep de la Trinxeria ; une série de révoltes de groupes de guérilléros des villages du Vallespir et du Conflent attaquaient les gabelous et les fonctionnaires français : c’étaient les fameux "angelets de la terra" - les petits anges gardiens de la terre. Ces bandes comptaient sur la complicité des populations du nord et du sud de la nouvelle frontière.

Al Conflent Joan Miquel Mestres, conegut com l’Hereu Jus de Vallestàvia, es posà al capdavant de la revolta per ajudar en Josep de la Trinxeria. Les autoritats franceses varen acabar enviant un exercit 4000 homes per enfrontar-se als Angelets ; la lluita a camp obert era molt desigual i els revoltats no varen poder resistir i foren vençuts al coll de la Regina. El Vallespir va ésser ocupat militarment i s"aixecaren fortificacions. La repressió contra la població va ser molt dura : empresonaments, galeres, penes de mort, confiscacions, multes enormes etc.

Josep de la Trinxeria va fugir al Principat, però molts caps de la revolta varen ser torturats i executats, alguns a la plaça de la LLotja de Perpinyà.

En Conflent, Joan Miquel Mestres, connu sous le nom de l’hereu just de Vallestàvia, prend la tête de le révolte pour aider Josep de la Trinxeria. Les autorités françaises ont fini par envoyer une armée de 4000 hommes pour affronter les Angelets ; la lutte en rase campagne était très inégale et les insurgés n’ont pas pu résister et furent vaincus au col de la Regine. Le Vallespir fut occupé militairement et on y leva des fortifications. La répression contre la population fut très dure : emprisonnements, galères, peines de mort, confiscations et fortes amendes etc

Josep de la Trinxeria s’est enfoui en Catalogne mais beaucoup de chefs de la révolte furent torturés et exécutés, certains à la place de la Loge de Perpignan

Sites favoris Tous les sites

148 sites référencés dans ce secteur